Деклариране на СУПТО в НАП

 

Какво е СУПТО и аз използвам ли СУПТО?

СУПТО е софтуер за управление на продажбите в търговските обекти. СУПТО е всеки софтуер, който автоматизира процеса по обработката на информация за извършване на продажби на стоки и услуги, включващ проследяване върху движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

I-Cash отговаря ли на определението СУПТО?

Да, ако сте закупили и използвате Модул за бързи продажби на I-Cash за регистрация и проследяване на своите продажби, които изискват регистрация с фискално устройство, то вие използвате СУПТО, разработено от „Онлайн сървисиз“ ЕООД.

Трябва ли да подавам информация в НАП за това, че използвам I-Cash?

Да, трябва ако сте закупили и използвате Модул за бързи продажби, за да управлявате своите продажби и издавате документи за продажба на своите клиенти, които изискват регистрация с фискално устройство.

Какъв е срокът за подаване на информацията за СУПТО?

Ако сте регистрирани по ДДС и използвате СУПТО, трябва да приведете дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ от Наредба Н-18 (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект) в срок до 30 септември 2019 г. Срокът за подаване на информацията в НАП е до 31 май 2019 г. по Приложение № 32. Ако не сте регистрирани по ДДС, срокът за подаване на информацията в НАП е до 31.08.2019 г.

Какво е наименованието на софтуера, който съм закупил от „Онлайн сървисиз“ ЕООД и коя е версията, която трябва да декларирам в НАП?

Ако използвате Модул за бързи продажби на I-Cash, то наименованието на СУПТО, което трябва да декларирате пред НАП е : „ICASH.BG “. Версията, която трябва да декларирате в НАП, е 5.0.1

Какъв е номерът на I-Cash в списъка на НАП?

I-Cash е регистриран под номер 3 в публичния списък. Този номер можете да видите в сайта на НАП в списъка с одобрените софтуери.

От кого съм закупил правото на ползване (лиценза) за I-Cash?

Лиценз за използване на I-Cash може да закупите само от „Онлайн сървисиз“ ЕООД. Фирмата е единственият разпространител на I-Cash.

Какъв е видът на моята инсталация, който трябва да посоча в декларацията пред НАП?

I-Cash не се нуждае от инсталация, използва се като SaaS.

Коя дата трябва да се посочи за дата на инсталация/инициализация на СУПТО?

Трябва да посочите датата на сключване на вашия договор с „Онлайн сървисиз“ ЕООД.

В седем дневен срок след подписване на договора с „Онлайн Сървисиз“ ЕООД трябва да подадете декларация в НАП съгласно Приложение 32.

Какво е физическото местоположение на данните създавани от I-Cash?

I-CASH е облачно базиран търговски софтуер. Базата данни се съхранява на двойно подсигурени дейта сървъри на територията на ЕС. Използваната СУБД от I-CASH е MySQL, произвеждана и поддържана от Sun Microsystems. 

Ако ползвате I-Cash в декларацията за логически адрес на БД или точка на достъп до програмния интерфейс трябва да посочите адреса в интернет, чрез който достъпвате складовото си стопанство. https://icash.bg/login

Какъв е транспортния протокол за комуникация на I-Cash с базата данни (MySQL )?

Протоколът, който се използва за връзка между Модула за бързи продажби и базата данни е TCP/IP.

Каква е топология на връзката с базата данни, която I-Cash използва?

Модулът за бързи продажби и Уеб приложението комуникират постоянно по между си, ако имаме наличие на интернет връзка. Десктоп приложението разполага и с бутон за незабавно осъществяване на синхронизация между двата модула.

Топологията на връзката е тип „звезда“.

Имам ли договор за поддръжка на I-Cash?

Ако имате сключен с „Онлайн сървисиз“ ЕООД валиден договор за Допълнителна поддръжка и използвате Модул за бързи продажби като СУПТО, то вие трябва да посочите „Онлайн сървисиз“ ЕООД (ЕИК 201851739), когато попълвате своята декларация (Приложение 32 от Наредба Н-18). Ако имате сключен договор с друга компания за поддръжка на I-Cash, трябва да посочите нейните данни. 

Кои фискални устройства трябва да се посочат при деклариране на СУПТО в НАП?

Ако имате Модул за бързи продажби на I-Cash и свързани с него фискални устройства, трябва да посочите техните номера. Имайте предвид, че ако управлявате своите продажби с Модул за бързи продажби на I-C

ash според Наредба Н-18 нямате право да използвате фискални устройства, които не са свързани със I-Cash. Подробна информация това дали използваните от вас фискални устройства (ФУ) отговарят на изискванията на Наредба Н-18, може да получите от оторизирания сервиз, който ги обслужва.

Имам ли нефискални печатащи устройства, свързани към I-Cash?

Според нашето тълкувание на наредбата всяко устройство (принтер) използвано за печат на документи от I-Cash и не е фискално (ФУ регистрирано и свързано с НАП) е нефискално. Това обхваща всички видове принтери – матрични, мастилено струйни, термо принтери, лазерни принтери и други. Най-точна информация може да получите от сервизите за ФУ, които използвате или от експертите в приемните на НАП.

Има ли свързани други модули към СУПТО което използвам?

Що се касае до I-Cash, ако ползвате модула за бързи продажби, трябва единствено него да посочите като СУПТО. Няма други допълнителни модули за деклариране в НАП.

Имам ли допълнителни компоненти и разширения (plug-ins) към СУПТО?

Ако използвате софтуер за управление на продажбите, различен от Модул за бързи продажби на I-Cash, то посочвате компонентите и разширенията, които са допълнително свързани към вашето СУПТО. Ако използвате Модул за бързи продажби на I-Cash такива разширения (plug-ins) няма и няма нужда да посочвате нищо допълнително.

I-Cash разполага ли с функционалност за изпълнение на изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от Приложение № 29?

По т. 16 от Приложение №29 в I-Cash ще бъде осигурена функционалност за документиране на действията на потребителите на системата. Такава съществува и към момента, но са нужни допълнителни обработки, за да може тя да бъде по-ясна и достъпна чрез допълнителни справки в системата, които ще бъдат дефинирани за целта.

По т. 17 от Приложение №29 са спазени изискванията в I-Cash и към момента.

По т. 18 от Приложение №29 ще бъдат създадени описаните таблици съдържащи изискваната от НАП информация за:

  •  Обобщени данни за продажбите.
  • Данни за плащанията по продажбите.
  • Детайлни данни за продажбите.
  • Сторнирани продажби.
  • Анулирани продажби.
  • Обобщени данни за доставки.
  • Детайлни данни за доставки.
  • Движение на стоки за период.

Таблици с номенклатури (всички изброени в Приложение 29).

По т. 19 от Приложение №29 ще бъде дефиниран „одиторски профил“ по аналог с администраторския профил, но с права само за четене, който ще предоставя достъп до изискваната от НАП информация.

Всеки клиент получава мейл с данни за достъп на автоматично генерирания одиторски профил.

Форма образец: тук

Таблица с кодове на търговски обекти: тук

Къде на сайта на НАП се намира въпросната декларация?

Навигираите: – www.nap.bg – Вход услуги с електронен подпис – Декларации, документи или данни подавани от юридичски лица -Информация подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер за управление на продажбите в търговските обекти.

Разберете още какво представлява СУПТО, какви са неговите изисквания и специфики.

За допълнителни въпроси или нужда от помощ, свържете се с нас:
тел. 0899 991 288
имейл: support@icash.bg

I-Cash – софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО), одобрен от НАП.