Какво ви задължава да ползвате СУПТО ?

 

Вероятно и вие, като много други собственици на бизнес, се питате дали е задължително да използвате софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО). Краткият отговор на този въпрос е „не“, но трябва да се съобразите с редица изискания, зададени от НАП.

Кой трябва да има СУПТО – задължително ли е ползването на софтуер

  • Плащане по банков път

Ако плащанията се реализират единствено по банков път, не ви е необходим софтуер за управление на продажбите. Дори и една продажба в брой обаче ви задължава да използвате СУПТО.

  • Плащане в брой – работа с касов апарат

Позволено е да реализирате продажби само с фискално устройство, ако:

  • в обекта ви сметката се приключва незабавно;
  • касовата бележка отговаря на изискванията, описани по-долу:

„26. (1) (Доп. – ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Фискалната касова бележка от ФУ трябва да бъде четима, да съответства на образеца съгласно приложение № 1 и да съдържа задължително следните реквизити:

1. наименование и адрес за кореспонденция на лицето по чл. 3;
2. наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект – текст „БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ“;
3. пореден номер на касовата бележка;
4. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3;
5. идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица;
6. име или номер на касиера;
7. (доп. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги; (видове закупени стоки и услуги)“.

Забранено е да маркирате „други“ и „разни“ вместо наименованието на стоката/услугата.

Реализирането на продажби по подобен начин изисква ръчно въвеждане на кодове на всеки артикул/услуга. Възможно е това да доведе до затруднения.

Софтуерът улеснява извършването на операциите. Ако се колебаете дали да използвате I-Cash, научете какво е СУПТО, какви са изискванията и специфите при работата със софтуера.

Ако бизнесът ви е сред тези, които са задължени да използват софтуер за управление на продажбите, разберете и  как да декларирате СУПТО в НАП.

I-Cash – софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО), одобрен от НАП.