І.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1.Настоящите Общи условия уреждат условията и предпоставките за предоставяне на права за използването на софтуер I-CASH /Продукта/, включен в публичния електронен списък по чл. 118 ал.16 от ЗДДС, както и условията и предпоставките за използването на софтуер I-CASH от крайни клиенти.

1.2.„Онлайн Сървисиз“ ЕООД e носител на правата на интелектуална собственост върху Софтуер I-CASH, в т.ч. търговската марка и по смисъла на ЗДДС е производител/разпространител на софтуер за управление на продажбите в търговски обекти, включен в публичния електронен списък по чл. 118 ал.16 от ЗДДС.

1.3. /1/Правата за ползването на софтуер I-CASH се предоставят от „Онлайн Сървисиз“ ЕООД със сключването на договор между клиента и „Онлайн Сървисиз“ ЕООД по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

/2/ Софтуер I-CASH може да се ползва и чрез активиране на уникални номера за идентификация или скреч карти, позволяващи безплатното му използване за определен период от време;

1.4. „Краен клиент“ или „клиент“ по смисъла на настоящите общи условия е всяко лице, което е сключило договор с „Онлайн Сървисиз“ ЕООД , по силата на който е получил право да използва Софтуер I-CASH за определен период от време. Договорът между клиента и „Онлайн Сървисиз“ ЕООД може да се сключи и по електронен път, при съблюдаване на настоящите Общи условия .

ІІ. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР I-CASH НА КРАЙНИ КЛИЕНТИ

2.1. Софтуерът I-CASH може да бъде използван от крайни клиенти само въз основа на действащ договор за предоставяне на ползването на софтуерния продукт, по силата на който „Онлайн Сървисиз“ EООД е предоставил права на крайния клиент за ползване на Продукта I-CASH за срока, посочен в договора за посочените в договора обекти и каси на клиента и при условие, че крайният потребител е изпълнил задълженията си за заплащане на лицензионно възнаграждение/абонаментна такса в посочените в настоящите общи условия срокове.

2.2. Договорът за предоставяне на правата за ползване на софтуер I-CASH с крайни клиенти може да се сключи и он-лайн, по реда, предвиден в Раздел ІV от настоящите Общи условия.

2.3. Крайният клиент заявява съгласието си с настоящите общи условия за ползване на софтуер I-CASH, разписвайки настоящите общи условия като приложение към договора, по силата на който на клиента се предоставят права за използване на софтуер I-CASH за срока, посочен в договора , сключен с „Онлайн Сървисиз“ ЕООД и за посочените в договора обекти и каси на клиента или по реда, предвиден в Раздел ІV. Изразявайки съгласие с настоящите Общи условия по някой от посочените по-горе начини, клиентът се съгласява, че „Онлайн Сървисиз“ ЕООД може да променя едностранно настоящите общи условия, като променените общи условия обвързват клиент с текущ договор за предоставяне на ползването на софтуерния продукт, с оглед разпоредбата на чл. 298 ал.1, т.2 от Търговския закон, ако не ги оспори незабавно след датата на публикуване на текста на променените общи условия на сайта www.icash.bg/terms/

2.4. В договора за предоставяне на ползването на софтуера, с подписването на който на крайния потребител са предоставени права за използването на продукта или по реда, предвиден в раздел ІV, потребителят задължително посочва адрес на електронната поща, на който потребителят се съгласява да получава всякакви съобщения и уведомления във връзка с възникналите договорни отношения между „Онлайн Сървисиз“ EООД или негов дистрибутор от една страна и крайния клиент/потребител от друга страна, както и телефон за връзка. Изпратеното съобщение на посочената от клиента в договора или по реда на раздел ІV електронна поща обвързва страните от момента на постъпването му в посочената от клиента информационна система в съответствие с разпоредбата на чл. 10 ал.1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

ІІІ. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР I-CASH ОТ КРАЙНИ КЛИЕНТИ

3.1.Софтуерът I–CASH може да бъде използван от крайни клиенти, на които са предоставени права за използването на Продукта с договор по реда, предвиден в Раздел ІІ, както на информационните компютърни системи, достъпни през интернет, така и на компютърни системи, работещи в локални мрежи или на самостоятелни станции. 

3.2. /1/Клиент може да използва предоставеният му за ползване Софтуер I-CASH за срока на договора при условие, че е заплатил авансово, възнаграждение/абонаментна такса в размер, съгласно избрания от клиента план – на месечна или годишна база.

3.2. /2/Допълнителни или персонални услуги се доплащат и не влизат в цените на пакетите.. Списък на част от тези услуги, които предлага Онлайн сървисиз ЕООД можете да откриете на https://icash.bg/bg/blog/others/more-services  .

3.3. В случай, че клиентът е избрал едномесечна база за заплащане на възнаграждението, той дължи заплащане на лицензионното възнаграждение/абонаментната такса авансово, , преди началото на месечния период , за който е сключен или продължен договора за ползване на софтуера. В случай, че клиентът е избрал годишна база за заплащане на възнаграждението, той дължи заплащане на лицензионното възнаграждение/абонаментната такса авансово, , преди началото на годишния период, за който е сключен или продължен договора за ползване на софтуера.

3.4. В случай, че клиентът е избрал годишна база за заплащане на възнаграждението, но не е заплатил авансово възнаграждението за целия избран период на договора за предоставяне на ползването на продукта в посочените по-горе срокове, то Клиентът дължи възнаграждение за всеки месец от срока на договора в размера, дължим за предоставянето на продукта на едномесечна база, съгласно цените, обявени на сайта www.icash.bg/ценова-листа/ към датата на неизпълнението на задължението за плащане. Клиентът дължи заплащане на разликата във възнаграждението в резултат на неизпълнението, в срок от пет дни от изпращането на фактура за дължимата сума на посочения от клиента съгласно чл. 2.4 от настоящите общи условия адрес на електронната поща.

3.5. В случаите, в които договорът е прекратен преди изтичане на избрания от клиента срок, Клиентът дължи възнаграждението, дължимо при сключен договор на едномесечна база съгласно цените, обявени на сайта www.icash.bg/ценова-листа/ до датата на прекратяването. Клиентът дължи заплащане на разликата във възнаграждението в резултат на предсрочното прекратяване, в срок от пет дни от изпращането на фактура за дължимата сума на посочения от клиента съгласно чл. 2.4 от настоящите общи условия адрес на електронната поща.

3.5. В случай на просрочие при плащане на дължимите възнаграждения по договора за предоставяне на ползването на продукта, клиентът заплаща неустойка за закъснение в размер на 0.2 % върху размера на просроченото плащане за всеки просрочен ден.

3.6. Обявените на сайта www.icash.bg/ценова-листа/ цени за предоставяне на ползването на Софтуер I-CASH са без ДДС, като клиентът следва да ги заплати ведно с дължимото ДДС.

3.7. Дължимото възнаграждение по договора за предоставяне на ползването на продукта, се заплаща на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД по банковата сметка на дружеството, а именно: BG50RZBB91551001982012 или в брой на касата на дружеството.

3.8. /1/Клиентът получава достъп до програмата и има право да ползва продукта I-CASH, съгласно избрания от него план, не по-рано от един работен ден от кумулативното наличие на следните условия: заверяване на банковата сметка на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД с пълния размер на лицензионното възнаграждение/абонаментна такса, дължима за избрания от клиента план или заплащането му в касата на дружеството и при условие, че е предоставил на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД коректно изисканата съгласно т. 2.4. от настоящите Обши условия информация, в т.ч. адрес на електронната поща.

/2/В случай, че към посочената в договора дата за стартиране на договорните отношения, клиентът Клиентът не е заплатил на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД дължимото възнаграждение или не е предоставил на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД цялата или част от информацията, посочена в чл. 2.4 или предоставената информация или част от нея е некоректна, Клиентът получава достъп до програмата, осигуряваща му ползването на Софтуер I-CASH в срока по ал.1 .

/3/Със заплащане от Клиента изцяло на възнаграждението за нов срок за ползване на продукта съгласно избрания план, посочено на страницата на Онлайн Сървисиз ЕООД www.icash.bg/ценова-листа/ към датата на извършване на плащането, договорът между „Онлайн Сървисиз“ ЕООД и клиента, се продължава за нов срок в съответствие с избрания от Клиента план, считано от датата на изтичане на срока на предходния договор, независимо от това дали между Клиента и „Онлайн Сървисиз“ ЕООД е подписано споразумение за удължаване на срока на договора или не.

3.9. След заплащане изцяло на дължимото възнаграждение, „Онлайн Сървисиз“ ЕООД, , създава за Клиента потребителско име и парола, с които Клиентът получава достъп до програмата.

3.10. При стартиране ползването на Продукта всеки Клиент получава еднократно обучение за работа с него в офиса на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД .

3.11. Включените услуги срещу заплатеното от клиента възнаграждение са посочени на сайта www.icash.bg При промяна в посочените на сайта услуги при действащ договор, се прилагат условията към датата на сключване на договора, а при продължаване на срока на ползване на продукта, промяна в условията на договора и др., се прилагат условията, действащи към датата на договаряне на промяната.

3.12. Информацията, въведена от клиента в търговската програма, се съхранява на сървър, обслужван от Онлайн сървисиз ЕООД.

3.13. Всеки клиент има достъп само и единствено до данните, въведени в неговото складово стопанство.

3.14. Клиентът може да получава информация и достъп до данните в програмата по всяко време.

3.15. Клиент с действащ договор може да заяви ползването му на допълнителни обекти и каси, да се абонира за месечна поддръжка, като избере някой от абонаментните планове, както и да заяви продължаване на сключен договор, като използва модула Абонаменти, част от самия Продукт.

3.16. Крайният клиент може да използва Софтуер I-CASH само за целите за които е предназначен – въвеждане на данни в неговото складово стопанство и възможност за наблюдаване и проследяване на извършените продажби и операции в търговския обект. Всяко възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), показване публично на част или цялото съдържание на софтуера I–CASH, и използването му за цели, извън целите на договора за предоставяне на ползването на продукта, представлява нарушение на авторското и другите права на интелектуална собственост, при което Клиентът и всяко друго лице, което използва софтуера, за цели различни от предназначението на софтуера, договора за предоставяне на ползването на продукта или настоящите общи условия, дължи на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД обезщетение за всяко нарушение в размер на 10 000 / десет хиляди / лв., като „Онлайн Сървисиз“ ЕООД може да претендира и по-големи вреди.

3.17. Забраната за използване и възпроизвеждане по чл. 3.16 се прилага както за нерегламентираното ползване на софтуер I-CASH като съвкупност от всичките му елементи, в т.ч. всякакви изображения, снимки, видео, аудио, музика, текст, „аплети“ и др., вградени в Продукта, така и по отношение на всеки един от отделните компоненти на продукта;

3.18. Достъпът или употребата на Продукта от страна на дадено лице не води до придобиването от страна на крайния потребител на право на ползване на Продукта.

3.19. Крайният клиент е длъжен да използва Продукта само в съответствие с договора, настоящите общи условия и инструкциите, предоставяни от „Онлайн Сървисиз“ ЕООД.

3.20. Крайният клиент няма право да премахва, променя или прикрива търговската марка или други означения за право на собственост, които се съдържат в или върху Продукта.

3.21.Крайният клиент няма право да отдава под наем, на лизинг, да предоставя ползването на продукта по какъвто е да начин, пряко или непряко да прехвърля или да разпространява продукта на трети лица, както и да разрешава достъп на трети лица до и/или да разрешава използване на функционалностите на Продукта, освен с цел за осигуряване на достъп до функционалностите на Продукта под формата на софтуерни услуги в съответствие с условията на тези Общи условия.

3.22. При всяко нарушение на разпоредбите на чл.чл. 3.19, 3.20, 3.21, крайният клиент дължи неустойката, предвидена м чл. 3.16, като „Онлайн Сървисиз“ ЕООД може да претендира и по-големи вреди.

3.23. При всяко нарушение на разпоредба на договора или настоящите общи условия от страна на крайния клиент, „Онлайн Сървисиз“ ЕООД може да развали договора поради неизпълнение, като в едностранното волеизявление за разваляне, изпратено на посочената от клиента електронна поща, даде допълнителен срок за изпълнение от три дни. Допълнителен срок за изпълнение не се дава, ако неизпълнението е свързано с нарушение на права на интелектуална собственост и ползване на продукта в нарушение на разпоредбите на настоящия договор и договорът се счита развален от датата на изпращане на съобщението на посочения от клиента адрес на електронната поща. При разваляне на договора поради неизпълнение на Клиента, Клиентът заплаща неустойка в размер на 500 /петстотин/ лева, като „Онлайн Сървисиз“ ЕООД или дистрибутора могат да претендират и по-големи вреди.

3.24. „Онлайн Сървисиз“ ЕООД, и клиентът се задължават да не използват и разпространяват данни и информация, представляваща търговска тайна на другата страна, станала им известна във връзка с изпълнение на договора за предоставяне на ползването на софтуера, като страната, разпространила търговската тайна, отговаря при условията на Закона за защита на конкуренцията.

3.25. „Онлайн Сървисиз“ ЕООД, , се ангажира да отстранява всякакви грешки и пропуски в програмата в договорен между страните срок за отстраняването им.

3.25. „Онлайн Сървисиз“ЕООД, има право да прекрати достъпа на клиента до програмата при всяко неизпълнение на задължение на клиента, произтичащо от договора и настоящите общи условия, като го уведоми за причината за преустановения достъп на посочения от клиента адрес на електронната поща.

3.26. „Онлайн Сървисиз“ЕООД, не носи отговорност за работата на Продукта, ако устройството, от което се ползва не отговаря на минималните технически изисквания за конкретния Продукт, съгласно изискванията за ползване или се ползва при нарушаване на техническите предписания за инсталация и работа с Продукта.

3.27.В случай на констатиран от „Онлайн Сървисиз“ ЕООД софтуерен проблем, свързан с продукта I-CASH, той се отстранява дистанционно от „Онлайн Сървисиз“ ЕООД

За установяването на естеството на проблема и отстраняването на софтуерен проблем, свързан с продукта I-CASH е необходимо Клиентът да предостави на от „Онлайн Сървисиз“ ЕООД достъп до неговия компютър дистанционно, както и да съдейства активно при необходимост от влизане в режим на касовия апарат с натискане на бутони или комбинация от клавиши. В случай, че клиентът не предостави достъп до неговия компютър и/или не окаже съдействие за установяване на естеството на проблема и/или отстраняването му, от „Онлайн Сървисиз“ ЕООД не носи отговорност за установяване на проблема и отстраняването му.

„Онлайн Сървисиз“ ЕООД не носи отговорност в случай на хардуерен проблем и/или лошо качество на хостинга или интернет услугата, които които водят до проблеми при функционирането на продукта I-CASH .

Установяването на софтуерен проблем се извършва с подписан от Клиента и „Онлайн Сървисиз“ ЕООД констативен протокол.

3.28. Клиентът може да развали договора за предоставяне на ползването на продукта I-CASH в случай на установен софтуерен проблем, който проблем не се дължи на причини, за които „Онлайн Сървисиз“ ЕООД не отговаря съгласно 3.27 и другите текстове от настоящите общи условия, ако „Онлайн Сървисиз“ ЕООД не отстрани възникналия софтуерен проблем в срока, даден в едностранното волеизявление за разваляне на договора, който срок не може да бъде по-кратък от 14 дни. Условия за разваляне на договора е Клиентът да няма задължения към „Онлайн Сървисиз“ ЕООД, произтичащи от договора.

3.29. Задължение на всеки клиент, ползващ Продукта, е да посещава сайта www.icash.bg с цел да се запознае с актуализираните условия за ползване на продукта.

3.30. Спорове относно ползване на продукта I-CASH, които не могат да бъдат решени по пътя на преговорите, се разрешават от българския съд при прилагане на българския закон.

ІV. ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕР I-CASH ОНЛАЙН

4.1.Договор за предоставяне на ползването на софтуерния продукт I-CASH може да бъде сключван с „Онлайн Сървисиз“ ЕООД и он-лайн чрез онлайн магазина на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД.

4.2.За сключване на договора за предоставяне на ползването на софтуерния продукт с „Онлайн Сървисиз“ ЕООД он-лайн, клиентът трябва да приеме настоящите общи условия за ползване на софтуер I-CASH. В противен случай между Клиента и „Онлайн Сървисиз“ ЕООД не възниква договорно правоотношение с предмет предоставяне на ползването на софтуер I-CASH за избрания от Клиента срок на договора за предоставяне на ползването на.

4.3.Находящите се на сайта на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД характеристики на предлагания софтуер I-CASH, цени с оглед избрания срок на договора и другите условия за сключване на договора за предоставяне на ползването на софтуерния продукт онлайн, в т.ч. настоящите Общи условия за ползване на софтуерния продукт I-CASH, се явяват офертата на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД за сключване на договора за предоставяне на ползването на софтуерния продукт I-CASH онлайн.

4.4. Клиентът има право да получи демоверсия на продукта, с цел запознаване с характеристиките на предлагания продукт.

4.5. „Онлайн Сървисиз“ ЕООД си запазва правото да променя цените за ползване под формата на договор за предоставяне на правото за ползване на софтуерния продукт I-CASH, като обявява новите цени на сайта www.icash.bg . Клиентът заплаща цената за ползване на софтуерния продукт I-CASH, актуална към момента на приемане/потвърждаване на условията за ползване на софтуерния продукт I-CASH от клиента за избрания план/абонамент.

4.6.Всяко физическо или юридическо лице, което сключва договор онлайн чрез сайта www.icash.bg трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, като по този начин създава свой клиентски профил.

4.7.Чрез регистрацията, клиентът придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в онлайн магазина на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД и може да извършва валидни поръчки за ползване на софтуерния продукт чрез онлайн магазина на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД.

4.8. Сключването на договора за предоставяне на ползването на софтуерния продукт чрез онлайн магазина на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД, се извършва по следния начин: Клиентът избира абонаментен план за ползване на продукта, след като се е запознал с функционалните характеристики посочените характеристики на сайта и демо версията на продукта, С натискането на бутоните „Назад“, Клиентът може се откаже или промени поръчката. С натискането на бутона „Съгласявам се”, Купувачът приема условията да сключване на договора за предоставяне ползването на софтуера и потвърждава офертата на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД за избрания от него срок на договора и абонамент.

4.9. С приемането на Условията съгласно чл. 4.8. на сайта www.icash/registration с натискане на бутона „Съгласявам се”, избора на абонамент и попълване на изискуемата информация за извършване на поръчката чрез онлайн магазина на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД, Клиентът извършва приемане на офертата на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД, с което Договорът между страните за предоставяне на ползването на софтуерния продукт I-CASH, се счита сключен при действието на общите условия и другите условия на сайта www.icash.bg/registration-terms/

4.10.С натискането на бутона „Съгласявам се”, Клиентът декларира и достоверността на предоставените в регистрационната форма и поръчката данни, като физическото лице, попълнило регистрационната форма и потвърдило офертата от името на юридическото лице Купувач декларира обстоятелството, че може да представлява юридическото лице в качеството си на лице, вписано в търговския регистър или негов пълномощник.

4.11. Най-късно на следващия работен ден, „Онлайн Сървисиз“ ЕООД извършва проверка за валидност на поръчката, изразяваща се в проверка на съответствието между попълнените в поръчката данни и тези, съдържащи се в Търговския регистър. „Онлайн Сървисиз“ ЕООД има право да се откаже от договора, сключен посредством онлайн магазина, без да носи отговорност за това, ако попълнените данни на клиента в поръчката не са валидни, както в случаите на извършена злоупотреба от клиента.

4.12. Договорът се сключва на български език.

4.13. Сключения по реда на настоящите общи условия договор се прекратява поради изтичане на срока с изтичането на 7/седем/ дни, считано от датата на приемане от страна на Купувача на офертата на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД , ако в рамките на тези 7 /седем/ дни не е извършено изцяло плащането от страна на Клиента по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

4.14. Данъчното събитие по смисъла на чл. 25 ал.3 т.4 от ЗДДС възниква на датата на извършване на плащането на цената.

4.15.Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди изявлението за сключване на договора.

4.16. „Онлайн Сървисиз“ ЕООД изпълнява задълженията си по договора с грижата на добрия търговец.

4.17.Разменените изявления във връзка със сключването на договора в онлайн магазина, се съхраняват от „Онлайн Сървисиз“ ЕООД в криптиран вид за срок от 12 /дванадесет/ месеца след сключването на договора, като Клиентът има право на достъп до него при поискване от негова страна.

4.18.Условие за предоставяне ползването на продукта от страна на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД е извършване на авансовото плащане от страна на Клиента.

4.19. С приемането на Условията на сайта www.icash.bg, Клиентът дава изричното си съгласие за авансово плащане на цената за предоставяне на ползването на продукта.

4.20. Цената съгласно избрания абонамент се заплаща от Клиента по банковата сменка на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД , в срок от 5 дни, считано от датата на приемане от страна на Клиента на офертата на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД за сключване на договора за предоставяне на ползването върху софтуера. Цената на избрания от клиента абонамент се заплаща по банковата сметка на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД, а именно:

IBAN: BG50RZBB91551001982012

BIC: RZBBBGSF

Банка: Райфайзен банк (България) ЕАД

4.21. Клиентът предоставя доброволно на „Онлайн Сървисиз“ ЕООД необходимите с оглед предоставяне на правото за ползване на софтуерния продукт данни, като с приемането на Условията на сайта www.icash.bg/registraton/, Клиентът дава съгласието си предоставената фирмена информация да бъде съхранявана и обработвана съгласно разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни и останалото действащо законодателство за целите на сключения с Клиента договор.

4.22. „Онлайн Сървисиз“ ЕООД не носи отговорност в случаи на злоупотреби с фирмени и лични данни на Клиенти и поръчки, извършени и потвърдени от лица, нямащи право да представляват Клиенти -юридически лица.

Неразделна част от настоящите общи условия са ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ,,Онлайн Сървисиз‘‘ЕООД.